Diverse stipend og legater

A. Wilhelmsen Foundation

Stiftelsen støtter samfunnsnyttig arbeid gjennom direkte støtte til forskning og utdannelse ved norske høyskoler og universiteter, særlig innen økonomi, bedriftsledelse og maritim sektor. Stiftelsen gir kun unntaksvis støtte til ut... Les mer

Diverse stipend og legater

Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er en del av Erasmus+ Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Aktiv Ungdom-delen av Erasmus+ støtter prosjekter med ungdom og de som jobber med ungdom: frivillig arbeid, ungdomsutveksling, u... Les mer

Diverse stipend og legater

Alarga stipend

Alarga er en 2 årig stipendordning for studenter som tar mastergrad. Stipendet er på 100 000 kroner som utdeles for ett år av gangen med 50 000 kroner for hvert år. Stipendmottagere tilknyttes en partnerbedrift i en to-års per... Les mer

Diverse stipend og legater

Anders Jahres Humanitære Stiftelse

Støtte til tiltak av humanitær, kulturell, og sosial art, - med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal det tas spesielt hensyn til omsorg for eldre. Organisasjoner, lag og for... Les mer

Diverse stipend og legater

Anders Madsen og familien Wilhelmsens stiftelse

Til økonomisk vanskeligstilte på Nøtterøy og i Tønsberg og byens øvrige omegn. Personer innen sjømannsyrket og håndverkere, deres enker og etterlatte, samt personer som lider av en fremtredende folkesykdom har fortrinn. Les mer

Diverse stipend og legater

Anders Sveaas' Almennyttige Fond

Formålet med fondet er å yte bidrag til allmennyttige og veldedige formål, særlig organisasjoner uten relevant offentlig støtte, og til unge norske musikere gjennom stipend og utlån av strykeinstrumenter. Fondet eier en samling str... Les mer

Diverse stipend og legater

Anne Røflo Longva og Alf André Longvas Fond

Anne Røflo Longva og Alf Andre Longvas Fond skal nyttast til å fremja norsk kulturarv, gjerne ved tiltak og påskjøningar til personar eller institusjonar som arbeider med litterære eller historiske emne e.l. og skriv på nynorsk. Til... Les mer

Diverse stipend og legater

Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortrinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner eller... Les mer

Diverse stipend og legater

Bergesenstiftelsen

Stiftelsen støtter allmennyttige formål fortrinnsvis i Norge innen kultur, humanitært arbeid og anvendt forskning. Utdanningsprosjekter faller utenfor stiftelsens formål. Les mer