Diverse stipend og legater

Oslo Nye Sparebanks Fond

Fondet har til føremål å stø slike tiltak som sparebankar plar stø, særleg tiltak som er til berre for innflyttarar eller laga deira i Oslo og grannekommunar. Det er eit vilkår at det vert nytta nynorsk mål ved dei tiltak fondet stø... Les mer

Diverse stipend og legater

Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond

Formål: Å yte økonomisk støtte til ulykkesskadde medlemmer av Personskadeforbundet LTN, som har behov for å bringe sin sak frem for domstolene. Saken må anses å ha tilstrekkelig prinsipiell interesse, jf. Fondets statutter på www.pe... Les mer

Diverse stipend og legater

Prosjektstøtte fra Framkomiteens Polarfond

Komiteen til bevarelse av Polarskipet Fram har opprettet et Polarfond med følgende formål: Å oppmuntre til allmenhetens interesse og engasjement i alle saker som har polar tilknytning. Å bidra til forskning og utredning av polare fo... Les mer

Diverse stipend og legater

Sametingets stipend

* Stipend for elever med samisk i fagkretsen i videregående skole Mål for tilskuddsordningen: Øke antall elever i videregående skole som velger samisk som førstespråk spesielt og opplæring i samisk språk generelt Tilskuddsmottak... Les mer

Diverse stipend og legater

Sat Sapienti

Formål: Å yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bi... Les mer

Diverse stipend og legater

Sigval Bergesen d.y.s Familielegat

Formål: Å yte bidrag til utdannelse eller studieopphold i inn- eller utland så vel som annen økonomisk hjelp (f.eks. i form av lån til igangsetting av virksomhet) eller understøttelse når det foreligger behov for det. Det er to grup... Les mer

Diverse stipend og legater

Sonia Løchens fond

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter er på 10.000 kroner, og deles ut hvert år frem til 2022, innen utløpet av oktober måned. Formålet med prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små; av enkeltper... Les mer

Diverse stipend og legater

Sparebankstiftelsen DnB

Det kan søkes støtte innenfor fire formål: • Kunst og kultur • Kulturminner og historie • Friluftsliv og naturkunnskap • Nærmiljø, idrett og lek Stiftelsen støtter tiltak som har verdi over tid (ikke kortvarige arrangementer)... Les mer

Diverse stipend og legater

Statens stipend

Flere av departementene utlyser normalt hvert år stipend med forankring i Statsbudsjettet. Stipendene har stor spredning og dekker eksempelvis: Støtte for journalister til reportasjereiser, tilskudd til ulike former for media- og in... Les mer

Diverse stipend og legater

Stiftelsen Husflidens Fremme

Til fremme av husflid i Sør-Trøndelag gjennom stimuleringstiltak som kursvirksomhet, stipendier, premiering o.l. Les mer