Diverse stipend og legater

Norsk Kulturminnefond

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søk... Les mer

Diverse stipend og legater

Olge Adamsons legat

Fondets formål er å gi støtte til boligutgifter for Mineralogisk-Geologisk Museums gjestende geokjemikere (ordet tatt i videste forstand), fortrinnsvis briter og nordamerikanere (fra USA, Canada og Mexico). Les mer

Diverse stipend og legater

Oslo Nye Sparebanks Fond

Fondet har til føremål å stø slike tiltak som sparebankar plar stø, særleg tiltak som er til berre for innflyttarar eller laga deira i Oslo og grannekommunar. Det er eit vilkår at det vert nytta nynorsk mål ved dei tiltak fondet stø... Les mer

Diverse stipend og legater

Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond

Formål: Å yte økonomisk støtte til ulykkesskadde medlemmer av Personskadeforbundet LTN, som har behov for å bringe sin sak frem for domstolene. Saken må anses å ha tilstrekkelig prinsipiell interesse, jf. Fondets statutter på www.pe... Les mer

Diverse stipend og legater

Prosjektstøtte fra Framkomiteens Polarfond

Komiteen til bevarelse av Polarskipet Fram har opprettet et Polarfond med følgende formål: Å oppmuntre til allmenhetens interesse og engasjement i alle saker som har polar tilknytning. Å bidra til forskning og utredning av polare fo... Les mer

Diverse stipend og legater

Sametingets stipend

*Språkmotiveringsstipend for elever i videregående skole Språkmotiveringsstipend til elever i videregående skole som har samisk som fag i videregående skole. Målet med stipendet er å bidra til at flere snakker samisk og særlig... Les mer

Diverse stipend og legater

Sat Sapienti

Formål: Å yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bi... Les mer

Diverse stipend og legater

Sigval Bergesen d.y.s Familielegat

Formål: Å yte bidrag til utdannelse eller studieopphold i inn- eller utland så vel som annen økonomisk hjelp (f.eks. i form av lån til igangsetting av virksomhet) eller understøttelse når det foreligger behov for det. Det er to grup... Les mer

Diverse stipend og legater

Sonia Løchens fond

Sonia Løchens pris for dyrevern og dyrs rettigheter er på 10.000 kroner, og deles ut hvert år frem til 2022, innen utløpet av oktober måned. Formålet med prisen er å fremme og hedre arbeid for dyr som utføres i det små; av enkeltper... Les mer