Diverse stipend og legater

Hans Herman Horns Stiftelse

Formål: Å støtte ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de an... Les mer

Diverse stipend og legater

Hans Thomas Grams stiftelse

Formål: Å støtte ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de an... Les mer

Diverse stipend og legater

Holger Holgersens legat

Legatets formål er å yte økonomisk støtte til fremme av ornitologi og entomologi. Legatets tildelinger vil i 2016 gå til entomologiske prosjekter, og i 2017 til ornitologiske. I 2016 deles det ut inntil kr. 20.000,-. Søknader om... Les mer

Diverse stipend og legater

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr bl.a. etablererstipend som kan innvilges personer som skal utvikle og etablere egen bedrift. Etablererstipendordningen gjelder for hele landet og for alle næringer, unntatt offentlig virksomhet og landbruk. I... Les mer

Diverse stipend og legater

Johan og Mimi Wesmanns Understøttelsesfond

Det kan deles ut inntil 230.000 kroner fra stiftelsen. Fondets disponible midler skal anvendes til hjelp for trengende eller vanskelig stillede: a) Fortrinnsvis til medlemmer av testators eller hans hustrus norske slekt og ti... Les mer

Diverse stipend og legater

Jørgen F. Bonnevie Ringnes' minnefond

Til støtte av prosjekter til fremme av humanitære formål og formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet mellom mennesker og samfunn. Fondet yter ikke støtte til utdannelses-/vidreutviklingsformål for e... Les mer

Diverse stipend og legater

Kaja og Bårds fond for gode formål

Fondet skal gi tilskudd til prosjekter av kunstnerisk, politisk og kulturell art, basert på humanistiske og frihetlige verdier. Det er et hovedpoeng at prosjektene skal komme flere til gode enn den individuelle søker. Prosjektene sk... Les mer

Diverse stipend og legater

Karoline Berentsens legat

Til fremme av humanitære og kulturelle formål. Foreninger og lag i Stavanger kan søke om støtte, ikke enkeltpersoner. Les mer

Diverse stipend og legater

Keyser, Selmer og Smiths legat

Stiftelsen skal yte stipender til hel eller delvis dekning av reise- og oppholdsutgifter for studenter som ønsker å delta ved Den internasjonale sommerskole. Les mer