Medisin/sykepleie/helse

Apoteker Harald Conrad Thaulows legat

Den disponible del av avkastningen skal anvendes i Apoteker Thaulows ånd med vekt på de kjemiske fag. Beløpet skal ikke direkte bidra til fremme av vitenskapelig forskning, men tjene til å gjøre vitenskapens resultater kjent for all... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Den Norske Jordmorforenings stipendier (DNJ)

Victor Sparres fond. Fondet har som formål å hjelpe til med å fremme respekten for livet gjennom kunnskap om jordmorfaget ved utveksling av jordmødre mellom Russland og Norge. De som mottar stipend plikter å gi en skriftlig tilbakem... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

ExtraStiftelsen helse og rehabilitering

Hva kan det søkes om? Frivillige organisasjoner med helseformål kan søke om midler til tidsavgrensede prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge. ExtraStiftelsen har en vid forst... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Farmasøytisk etterutdanning

Til farmasøytiske kandidater og reseptarer som støtte til dekning av utgifter til kurs, konferanser o.l. i inneværende år. Det gis ikke støtte til finansiering av ordinære studier. Søknad om stipend må bl.a. inneholde opplysninger o... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Gunhild Mikkelsens Fond

Til reisestøtte for deltakelse på kurs, kongresser, møter etc. for leger ansatt på Ullevål Sykehus, Onkologisk avdeling. Stipendiebeløp til fordeling ca. 15.000 kr. Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Legat til fremme av folkehelsen

Legatets formål er å støtte videreutdannelse, vitenskapelig virksomhet og forsøksvirksomhet innen helsevesenet, velferd for pasienter og andre verdige formål som fremmer folkehelsen. Styret har de senere år prioritert utdeling til u... Les mer

Medisin/sykepleie/helse

Norsk Tannpleierforenings Symposiefond av 1986

Fondsmidlene kan tildeles autoriserte tannpleiere som er medlemmer i Norsk Tannpleierforening, enten som enkeltpersoner eller gruppe. Ved tildeling bør det legges vekt på søkerens faglige bakgrunn og tidligere innsats innen tannplei... Les mer